ด้วยขณะนี้หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ทำการเพิ่มกระบวนวิชาและคณาจารย์ผู้สอนในระบบ Pharmacy Courseware เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้ตามที่ได้รับแจ้งจากภาควิชาฯแล้ว ทั้งนี้หากท่านใดประสงค์จะเพิ่ม/แก้ไข ชื่อหรือกระบวนวิชาสามารถแจ้งได้ที่ ลิขิต โทร 4339 /likit.s@cmu.ac.th

       ในการนี้ นักศึกษาจะสามารถเข้าใช้งานได้ ดังนี้
        -รอบที่ 1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 8 สิงหาคม 2558 จะสามารถเข้าใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558
        -รอบที่ 2 นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 8 สิงหาคม 2558 จะสามารถเข้าใช้งานได้
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558(หลังวันสรุปผลการเพิ่ม/ถอนกระบวนวิชา)

----------------------------------------------------------------------

-คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์

-คู้มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา

 

หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษา กรอกอีเมล์ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา -คู้มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา 

ทั้งนี้แนะนำให้ใช้ ...Gmail / CMU mail ครับ

ลิขิต สุภาสาย โทร 053-944339 อีเมล์ likit.s@cmu.ac.th

 

Root category

Sub categories

Courses in this category

Access allowed only to course members (people on the user list) 0001 – IT
อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล, ลิขิต สุภาสาย, สิทธา สภาวจิต, ประจวบ ไชยนาง, รสสุคนธ์ สุขสบาย, เสน่ห์ ตาสา - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 001 – งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 002 – ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 003 – ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 004 – Acute Care Clerkship, CMU
คณาจารย์ - English
Access allowed only to course members (people on the user list) SAP2015 – SAPmeeting
ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์, ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์, ผศ.ดร.ภญ.ศิริตรี สุทธจิตต์, ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล, ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา, ผศ.ภญ.ดุจฤดี ชินวงศ์, รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ, รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ, อ.ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล, อ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม, อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ - English


Administrator for : likit admin
Phone : 053-94-4339
Powered by Claroline © 2001 - 2013