สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/evaluate/st1/

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/evaluate/st2/

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/evaluate/st3/

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/evaluate/st4/

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5
http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/evaluate/st5/

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6
http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/evaluate/st6/

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ภาคการศึกษาที่2/2558

-คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์

-คู้มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา

หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษา กรอกอีเมล์ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา -คู้มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา 

ทั้งนี้แนะนำให้ใช้ ...CMU mail/Gmail ครับ

ลิขิต สุภาสาย โทร 0-539-44339 อีเมล์ likit.s@cmu.ac.th

 

 

 

 

Root category

Sub categories

Courses in this category

Access allowed only to course members (people on the user list) 0001 – IT
อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล, ลิขิต สุภาสาย, สิทธา สภาวจิต, ประจวบ ไชยนาง, รสสุคนธ์ สุขสบาย, เสน่ห์ ตาสา - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 001 – งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 002 – ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 003 – ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 004 – Acute Care Clerkship, CMU
คณาจารย์ - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 005 – การอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
อ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง, อ.ดร.ภญ.นราวดี เนียมหุ่น, รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท์, ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ์, อ.ภญ.มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์, รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ, รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์, ผศ.ภญ.ปาจรีย์ ศรีอุทธา, อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น, ผศ.ดร.ภญ.อำไพ พฤติวรพงศ์กุล, ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ - English
Access allowed only to course members (people on the user list) 006 – Short Course Training Cardiovascular Diseases CMU
ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล, อ.ภญ.มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์, อ.ภญ.วรธิมา สีลวานิช, รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท์ - English
Access allowed only to course members (people on the user list) SAP2015 – SAPmeeting
ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์, ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์, ผศ.ดร.ภญ.ศิริตรี สุทธจิตต์, ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล, ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา, ผศ.ภญ.ดุจฤดี ชินวงศ์, รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ, รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ, อ.ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล, อ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม, อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ - English


Administrator for : likit admin
Phone : 053-94-4339
Powered by Claroline © 2001 - 2013